Podmínky použití

Mezi společností acente.org (dále jen “acente.org”) a uživateli internetu (dále jen “uživatel”), kteří se stanou členy portálu https://www.acente.org (dále jen “www.acente.org”) nebo navštíví portál www.acente.org, byla uzavřena Smlouva o užívání a mlčenlivosti (dále jen “Smlouva”).

acente.org je tiskovou organizací, která publikuje zprávy, články, multimédia, sdílí se svými uživateli služby průvodce městem a poskytuje elektronické prostředí, kde mohou její členové psát komentáře a diskutovat prostřednictvím webových stránek www.acente.org.
Předpokládá se, že uživatel souhlasí s touto smlouvou, pokud se přihlásí k odběru nebo navštíví stránky www.acente.org.
Má se za to, že se uživatel při návštěvě stránek www.acente.org zavázal jednat v souladu s touto smlouvou, všemi dalšími podmínkami používání, které acente.org zveřejnila a zveřejní, a právními předpisy Turecké republiky. V opačném případě; veškerá právní a trestní odpovědnost náleží uživateli.
Aby mohl Uživatel přidávat obsah na www.acente.org, komentovat obsah pod svým vlastním účtem, sledovat ostatní členy, přidávat určitý obsah do oblíbených, musí se stát členem www.acente.org pomocí různých možností registrace nabízených na stránce GBiD (Global Press ID) otevřené odkazem “Login” na domovské stránce; zadáním e-mailové adresy, uživatelského jména, jména, příjmení, hesla a dalších údajů, které budou požadovány, nebo přihlášením pomocí svého účtu na Facebooku.
Členský účet nesmí obsahovat žádné údaje, které jsou v rozporu se zákonem. Urážlivé uživatelské jméno nesmí být vytvořeno vydáváním se za někoho jiného, používáním jména patřícího jiné osobě bez povolení nebo provokováním.
Uživatel je povinen uvádět přesné a úplné údaje o členském účtu a tyto údaje průběžně aktualizovat.
Pokud se uživatel stane členem www.acente.org s účtem na Facebooku, má se za to, že udělil www.acente.org přístup k informacím obsaženým v profilu www.acente.org na Facebooku a předaným uživateli Facebookem při vstupu do členství. Uživatel si může v nastavení soukromí na svém účtu na Facebooku upravit, které informace budou přístupné.
Uživatel může zrušit členský účet registrovaný na www.acente.org kliknutím na tlačítko “Smazat mé členství” v nastavení profilu.
Uživatel neodvolatelně souhlasí s tím, že administrátoři www.acente.org mohou kdykoli bez udání důvodu ukončit členství, dočasně nebo trvale uzavřít členský účet, smazat informace na členském účtu a v takovém případě nemůže vznést žádnou žádost.
Je zakázáno posílat zprávy a nahrávat obsah, který narušuje, ohrožuje, obtěžuje a uráží členy ve veřejných oblastech nebo v oblastech soukromých zpráv na www.acente.org. Členové, kteří jednají v rozporu s tímto zákazem, mohou být po prošetření jejich případu z členství vyřazeni.
Informace, data, písemnosti, fotografie, videa, zvukové klipy, komentáře, články, software, kódy, grafika na www.acente.org budou označovány jako “obsah” a tento obsah mohou na www.acente.org vkládat jak členové, tak i redakce www.acente.org.
Obsah vkládaný na www.acente.org musí být přesný a aktuální. Jakýkoli obsah přidaný, nahraný nebo vytvořený uživatelem, ať už je sdílen soukromě nebo otevřeně všem uživatelům, je výhradně odpovědností uživatele za přesnost, aktuálnost a soulad s platnou legislativou.
Společnost acente.org si vyhrazuje právo odmítnout, odložit, pozdržet zveřejnění nebo nezveřejnit jakýkoli obsah, e-mail nebo jakoukoli zprávu na svých stránkách bez udání důvodu.
S výjimkou využívání služeb nabízených na www.acente.org je zakázáno používat, napodobovat, upravovat, šířit nebo uchovávat obsah na www.acente.org pro jiné účely. Uživatel nesmí obsah na www.acente.org prodávat, využívat k účelům, jako je reklama, a používat jej způsobem, který poškozuje práva třetích osob.
Právo na zveřejnění jakéhokoli obsahu zveřejněného na www.acente.org třetími stranami nesmí být bez souhlasu vlastníka obsahu jakýmkoli způsobem použito nebo zveřejněno v jakémkoli médiu.
Uživatel se zavázal, že obsah, který bude vkládat na www.acente.org, nebude obsahovat hanlivé, klamavé prvky, pornografické, nemorální fotografie, urážky, násilí, rasismus, diskriminaci a nezákonnosti, které by poškozovaly osobnostní práva třetích osob.
acente.org může některé oblasti nebo kategorie www.acente.org, některé využívané služby zpoplatnit a může tyto poplatky jednostranně stanovit.
Osoby, které jsou členy www.acente.org, nesou výhradní odpovědnost za všechny akce, které se svým členským účtem provedou, za veškerý obsah, který nahrají, za veškerý obsah a akce související s členským účtem, a to i v případě, že jejich členství vyprší.
Společnost acente.org bude věnovat maximální pozornost bezpečnosti členských účtů. Za informace uložené na členském účtu a za bezpečnost hesla k účtu však odpovídá uživatel. Uživatel by nikdy neměl sdílet informace týkající se členského účtu s třetími stranami. V případě, že se v členském účtu vyskytne situace, kterou Uživatel nemůže ovlivnit, je třeba neprodleně kontaktovat společnost acente.org. Za jakékoli škodlivé použití, včetně zachycení hesla k členskému účtu Uživatele třetími osobami a poskytování nezákonného obsahu třetími osobami, odpovídá Uživatel a veškerá právní a trestní odpovědnost vyplývající ze škodlivého použití náleží Uživateli.
Uživatel nesmí bránit ostatním uživatelům a členům v používání www.acente.org adresu ostatních uživatelů a členů, ani narušovat či znefunkčňovat databáze nebo servery, poškozovat jakýkoli software, hardware nebo komunikační prvky, vytvářet software obsahující viry nebo jiný počítačový kód, soubor nebo přistupovat k jakémukoli neoprávněnému systému, datům, nesmí se pokoušet o přístup k heslu, nesmí přímo ani nepřímo dešifrovat algoritmy a kódy v poskytovaných službách, nesmí se dopouštět chování, které by narušilo jejich funkci, nesmí měnit, transformovat, překládat obsah, nesmí jej zveřejňovat na jiných stránkách bez uvedení citace, nesmí šířit obsah, který by mohl poškodit třetí osoby, jako jsou zprávy obsahující zákonem zakázané informace, řetězové maily, softwarové viry, nesmí zasílat programy a/nebo informace, které by mohly poškodit informace nebo software na počítačích jiných uživatelů, nesmí se dopouštět chování, které je nezákonné a které by mohlo poškodit acente.org a webové stránky. osoby, jako jsou zprávy obsahující zakázané informace, řetězové e-maily, softwarové viry atd., posílat programy a/nebo informace, které mohou poškodit informace nebo software na počítačích jiných uživatelů, nebo se zapojit do jiného nezákonného chování, které může poškodit společnost acente.org a webové stránky www.acente.org. V opačném případě si společnost acente.org vyhrazuje právo zahájit veškerá právní a trestní řízení a vznášet požadavky.
Společnost acente.org může uživateli zabránit v používání stránek www.acente.org nebo ukončit jeho členství bez udání důvodu, pokud uživatel jedná v rozporu s touto smlouvou, pokud jsou informace poskytnuté při používání stránek www.acente.org nebo při získání členství nesprávné nebo nepravdivé, pokud využívá poskytované služby ve zlé víře nebo pokud to společnost acente.org považuje za nezbytné.
Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví vztahující se k veškerému obsahu na www.acente.org, včetně fotografií, receptů, postupů, kódů, kódů, programů, provozních vzorů, log, obrázků, písemností, patří webové stránce www.acente.org nebo společnost acente.org získala od držitelů práv licenci k jejich užití v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu nelze předmětný obsah bez povolení používat, publikovat, zpracovávat, reprodukovat, šířit, využívat v zastoupení, přenášet na veřejnost prostřednictvím prostředků přenosu znaků, zvuku a/nebo obrazu. V opačném případě si společnost acente.org vyhrazuje právo zahájit veškerá soudní a trestní řízení a vznášet požadavky.
S výjimkou osobního použití obsahu a všech fotografií, receptů, metod, kódů, kódů, programů, operací a obrazových materiálů, u nichž je uvedeno, že veškerá finanční práva náleží webové stránce www.acente.org, nesmí být obsah kopírován, zpracováván a zveřejňován žádnými prostředky, mimo jiné prostřednictvím internetu, rozhlasu, televize, satelitu a kabelu, včetně rozhlasu, televize, satelitu a kabelu, nebo prostřednictvím drátových či bezdrátových vysílacích institucí nebo prostřednictvím digitálního přenosu, mimo jiné prostřednictvím prostředků pro přenos signálu, zvuku a/nebo obrazu.
Na stránkách www.acente.org je možné citovat obsah za předpokladu, že to zůstane v rozumných mezích a že bude uveden zdroj a odkaz na naše webové stránky týkající se příslušného obsahu. Přiměřené omezení musí spočívat v jednoduchém shrnutí díla nebo jiného obsahu a musí být na úrovni, která nevylučuje nutnost navštívit stránky www.acente.org za účelem seznámení se s obsahem. V žádném případě není možné bez písemného souhlasu citovat jakýkoli obsah webových stránek www.acente.org v plném rozsahu, a to ani při dodržení výše uvedených podmínek. Ustanovení zákona o duševních a uměleckých dílech na toto téma jsou vyhrazena.
Pokud jde o obsah, který uživatel nemá právo zveřejnit, je povinen poskytnout obsah v souladu s postupem podle zákona o duševních a uměleckých dílech a za podmínky uvedení autora; v opačném případě je uživatel povinen nahradit veškeré přímé i nepřímé, hmotné i morální škody, které webové stránce acente.org vznikly nebo mohou vzniknout.
Přestože acente.org vynakládá maximální úsilí na to, aby webové stránky www.acente.org neobsahovaly škodlivý obsah, webové stránky www.acente.org neodpovídají za žádné škody (mimo jiné za škody na počítači nebo programech Uživatele), které mohou vzniknout, pokud se u Uživatele vyskytnou technické problémy nebo pokud je počítač Uživatele napaden virem nebo utrpí škodu z jiných důvodů; z tohoto důvodu proto nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel je povinen učinit nezbytná opatření, aby takovým škodám předešel.
Společnost acente.org může kdykoli změnit strukturu služeb webových stránek www.acente.org bez předchozího upozornění Uživatele a/nebo může dočasně či trvale ukončit poskytování služeb nebo některých jejich funkcí.
Přestože společnost acente.org přikládá význam nepřetržitosti zveřejňování obsahu, služeb, zařízení a dalších prvků na webových stránkách www.acente.org, nezaručuje, že zveřejňování a/nebo služby nabízené prostřednictvím webových stránek www.acente.org budou nepřetržité. V takovém případě nenese žádnou odpovědnost.
www.acente.org neodpovídá za případnou ztrátu dat, ke které může dojít vinou třetích stran nebo organizací, od kterých webové stránky přijímají služby; Uživatel je odpovědný za opětovné zadání ztracených informací a dat. Z tohoto důvodu; se doporučuje, aby Uživatel přijal vlastní opatření k ochraně svých dat.
Některé z informací poskytnutých Uživatelem jsou povinné informace (např. e-mailové adresy, informace o IP) a některé z nich jsou informace, které Uživatel poskytl nebo povolil přístup v závislosti na preferencích Uživatele. Za účelem poskytování lepších služeb svým uživatelům může společnost acente.org tyto informace uchovávat po libovolně dlouhou dobu, a to i v případě, že je uživatel vymaže. Po uplynutí zákonné lhůty však informace o IP neuchovává.
Přestože společnost acente.org věnuje ukládání informací o uživateli maximální péči, webové stránky www.acente.org nenesou odpovědnost v případě, že vaše informace byly získány, změněny nebo vymazány neoprávněným přístupem do systému obsahujícího údaje o uživateli uložené společností acente.org, narušením nebo změnou fungování systému. Při každé návštěvě stránek www.acente.org jsou automaticky zaznamenány IP adresa, operační systém, použitý prohlížeč (Explorer, Chrome atd.), doba připojení, informace o době trvání a podobné informace; acente.org může tyto získané informace použít bez souhlasu Uživatele tak, že je spojí s vašimi osobními údaji nebo anonymně, pokud nebudou poskytnuty třetím stranám.
Společnost acente.org předá informace o Uživateli příslušným orgánům v případě řádné žádosti ze strany úředních orgánů.
Během doby, kdy Uživatel navštíví stránky www.acente.org, může společnost acente.org umístit do Vašeho počítače soubory cookie, nazývané také “cookies”, nebo javascriptové kódy či podobné sledovací údaje za účelem analýzy údajů o používání stránek. Soubory cookie se skládají z jednoduchých textových souborů a neobsahují identifikační a jiné soukromé údaje, ačkoli neobsahují takové osobní údaje, informace o relaci a podobné údaje se ukládají a mohou být použity k opětovnému rozpoznání Uživatele.
Společnost acente.org může čas od času na své adrese www.acente.org, v propagačních zásilkách nebo reklamách uvádět informace a odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud Uživatel kliknutím na tyto odkazy vstoupí na jiné webové stránky, nejsou tyto webové stránky nebo jejich aplikace pod kontrolou webových stránek www.acente.org a tato Smlouva není pro tyto jiné přístupné webové stránky platná. Společnost acente.org nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost informací obsažených na těchto stránkách a v jejich aplikacích. Webové stránky www.acente.org nenesou žádnou odpovědnost za správnost informací obsažených na těchto stránkách, za použití informací, zásady ochrany osobních údajů a obsah.
Pokud chce být uživatel informován o novinkách na webových stránkách www.acente.org a o inzerátech a oznámeních týkajících se dalších témat, může se zaregistrovat do e-mailového mailing listu. Pro odhlášení z e-mailového mailing listu stačí, aby uživatel provedl potřebná nastavení v nabídce nastavení.
Při řešení jakýchkoli sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním této dohody, se bude uplatňovat turecké právo; oprávněnými jsou istanbulské soudy a exekuční ředitelství.
Smluvní strany přijímají, prohlašují a zavazují se, že účetní knihy a záznamy společnosti acente.org a počítačové záznamy (e-mailová korespondence, informace o internetovém provozu a záznamy o přístupu [log] a podobně) představují platné, závazné, přesvědčivé a výlučné důkazy ve smyslu článku 193 občanského soudního řádu č. 6100 a že tento článek má povahu dohody o důkazech.
Oznámení, která si strany budou vzájemně zasílat, budou zasílána na adresu a/nebo e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem na webových stránkách www.acente.org a na adresu a/nebo e-mailovou adresu uvedenou společností acente.org ve Smlouvě. Oznámení, která mají být zaslána na adresu a e-mailové adresy oznámené Uživatelem a na adresu a e-mailové adresy uvedené v této Dohodě, mají všechny právní důsledky platného oznámení.
Neplatnost nebo nevymahatelnost některého článku této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních článků Smlouvy.
Nevyužití práv vyplývajících z této Smlouvy zčásti nebo zcela nebo jednání v rozporu s nimi v žádném případě neznamená, že se Strany těchto práv vzdávají.
Tato dohoda může být revidována a aktualizována v závislosti na přidávání nových funkcí na webové stránky www.acente.org nebo na nových podnětech od uživatelů www.acente.org, a to bez předchozího upozornění uživatelů. Z tohoto důvodu se Uživatelům doporučuje, aby si tuto Smlouvu zkontrolovali při každé návštěvě webových stránek www.acente.org.
Adresy pro zasílání oznámení Adresa, kterou Uživatel oznámil na webových stránkách www.acente.org, se považuje za zákonnou adresu pro zasílání jakýchkoli oznámení v souvislosti s touto Dohodou. Pokud strany písemně neoznámí druhé straně změny svých aktuálních adres do 3 (tří) dnů, souhlasí s tím, že oznámení na staré adresy budou platná a budou považována za učiněná na ně. Vzhledem k této smlouvě jsou všechny druhy oznámení, které má uživatel učinit prostřednictvím e-mailové adresy registrované na webových stránkách www.acente.org, platné a považují se za doručené uživateli 1 (jeden) den po odeslání e-mailu prostřednictvím www.acente.org. Uživatel prohlašuje, souhlasí a zavazuje se, že si přečetl, porozuměl a přijal všechny články této dohody o účasti a potvrzuje správnost údajů, které o sobě uvedl.

Novinky v oblasti pojištění
Adresa Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. Yiğiter Sok. No:9 D:6 Bahçelievler / Istanbul
E-mail: info@hacente.org